Home | News (Events)
งานภาครัฐจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เตรียมรับมือเมื่อไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พร้อมหาแนวทางผลักดันเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
เขียนโดย Admin เมื่อ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 05:49:24 น. | ผู้เข้าชม 794 ครั้ง

         งานภาครัฐจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เตรียมรับมือเมื่อไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พร้อมหาแนวทางผลักดันเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องมณีนพรัตน์ สมาศัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือเมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ และนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต โดย ดร.โชติรัส ชวนิชย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เป็นประธานเปิดงาน โดยในงานจัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลผลงานงานวิจัยดีเด่น 2 รางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ น.ส.ปรมาภรณ์ จุลบุตร สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากผลงานวิจัย เรื่อง "ผลของโปรแกรมการผ่อนคลายร่วมกับการให้ข้อมูลต่อความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการถอดท่อระบายทรวงอก" และ น.ส.อัจฉราภรณ์ ถาวรพัฒน์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงานวิจัย เรื่อง " การพัฒนาขีดความสามารถเรื่องความมั่นคงทางอาหารของชุมชนชาวเลอเวือะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

         " รวมทั้งจัดให้มีการบรรยาย เรื่อง "ผู้สูงอายุ ชีวิตและสังคมคุณภาพ..สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" โดย นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การบรรยายเรื่อง "ผู้สูงอายุในสังคมคุณภาพ...ชีวิตที่ออกแบบได้" โดย รองศาสตราจารย์ นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล ประธานฝ่ายวิชาการสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และการเสวนา เรื่อง Best practice : ศูนย์สุขภาพและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดย รองศาสตราจารย์ ร.อ.หญิง ดร.ศิริพันธ์ สาสัตย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.พรรณวิภา บรรณเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มบริหารธุรกิจ กลุ่มศึกษาศาสตร์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กว่า 100 บทความ

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด